Персонаж
 
Сила
Карма
avatar

Dragon

Дракон

544681.63 171976.14
avatar 145103.30 51754.00
avatar 7.65 -352.03
avatar

Amin

Amin

147918.61 50955.51
avatar

Radha

Radhika

33733.15 11783.68
avatar

Valmiki

Vytautas

0.10 0.04
avatar

Metamax

Max

3426.98 1279.72
avatar

dpimka

Димка

12505.44 4504.11
avatar 0.00 0.00
avatar

Calm

Calm

345.23 129.65
avatar

volnodur

Salman

36372.81 13296.39
avatar 634.88 117.05
avatar

Shine

Shine

48829.61 16987.29
avatar

nobody

Иван

9587.13 3207.48
avatar

nick80

Ник

5565.24 2100.50
avatar 0.00 4.62
avatar

Janaan

Джанаан

0.00 5.47
avatar

maks

Анатолий

6243.36 2299.28
avatar

odinka

odinka

0.00 3.18
avatar

relsam

Алексей

27843.13 9698.78
avatar

votruh

Олег

3805.23 1399.24
avatar 148.90 49.11
avatar 0.00 -46.21
avatar

Sergii

Сергей

1321.31 510.75
avatar

2b_neman

Андрей

11689.65 4207.30
avatar

atmail

Стефан

741.31 291.53
avatar

oreztempy

who

12192.56 4354.04
avatar 260.18 90.99
avatar

Miiff

Miiff

0.00 0.00
avatar

Iubimov

Сергей.

593.52 366.93