+161.03
Карма
364.72
Сила
avatar

Татьяна

Персонаж
 
Сила
Карма
avatar

Slovo

люблю

4182.02 1481.09
avatar

captain

Kapitän

1524.51 585.41
avatar

kilo

Василий

7324.33 2676.59
avatar

Bodhi

Андрей

545.79 224.51
avatar

BodhiSatprem

Лёха-ха

7619.09 2768.07
avatar

kiv111

Ирина

2087.25 780.13
avatar

Katya

katya-Jnana

118857.92 43248.30
avatar

Dragon

Дракон

544681.63 171976.14