Персонаж
 
Сила
Карма
avatar

Omeshvara

Омешвара

24146.73 8374.44
avatar

daniel

Даниил

0.00 3.17
avatar

vidyaradja

Валера

38837.22 13514.36
avatar 0.00 0.00
avatar

Mak

Neuter

0.00 0.00
avatar

6778019

Неизреченный

1045.70 397.17
avatar

NgoMa

Нго-Ма/Дракон

526886.50 166959.02
avatar

allayae

Натафка*

2399.69 908.79
avatar

veter

veter-ok

143541.75 51254.27
avatar

Felix

Феликс

194064.53 68459.07
avatar

Shanti

Ирина

9672.75 3535.64
avatar

andr14

Aндрей

27982.73 10281.22
avatar

Amin

Amin

140957.69 48688.86
avatar

kiv111

Ирина

2085.92 780.13
avatar

BodhiSatprem

Лёха-ха

7619.09 2768.07
avatar

philmore

Филмор

266.73 134.22
avatar

ayurveda-kiev

Лоскутова Светлана

20071.85 7366.00
avatar

Yota

Ира

23469.75 7719.04
avatar

Mira

Диана

32141.76 11694.41
avatar

Lichtgestalt

Маша

630.09 236.33
avatar

Radha

Radhika

29305.20 10337.71
avatar

plisika

Леся

12994.14 4767.60
avatar

Alsiama

Алла

30518.16 11171.12
avatar

Metamax

Max

3426.98 1279.72
avatar

dpimka

Димка

12505.44 4504.11
avatar 0.00 0.00
avatar

Yuka

Юлия Бескровная

12057.06 4384.76
avatar

volnodur

Salman

36372.81 13296.39
avatar

pinokkio

Алена

2555.42 941.80
avatar

amitashi

Amitashi

40.45 -770.88