Персонаж
 
Сила
Карма
avatar

Dragon

Дракон

544657.94 171967.06
avatar

veter

veter-ok

145103.30 51754.00
avatar

Felix

Феликс

195086.56 68945.64
avatar

artazar

Артазар

15962.51 5913.50
avatar

Radha

Radhika

32472.49 11401.06
avatar

plisika

Леся

12994.14 4767.60
avatar

volnodur

Salman

36372.81 13296.39
avatar 634.88 117.05
avatar

nobody

Иван

9587.13 3200.95
avatar 1144.06 421.16
avatar

ananddev

ananda

37.37 14.87
avatar

Diamir

Никитас

31350.06 10584.08
avatar

Skater

Виталий

9465.63 3270.79
avatar

kirill

kirill

0.00 0.00
avatar

NonaUctor

NonaUctor

9363.90 3433.13
avatar

Aigulya

Айгуль

1.06 5.38
avatar

maks

Анатолий

6243.36 2299.28
avatar

mikki

Микки

7184.79 2560.37
avatar

Ruslan

Руслан

17415.05 6387.89
avatar

Adara

Татьяна

1475.97 571.55
avatar

Jaisonkrid

Максим

1229.23 503.31
avatar

Anusha

Anna

73.51 60.16
avatar

votruh

Олег

3805.23 1399.24
avatar

imiay

Елена

14234.99 5107.08
avatar

Anna2013

Анна

18167.53 6312.37
avatar

vig0ur

Иван

1926.77 514.20
avatar

DASHKA

Ирина

110821.63 37138.62
avatar

pchelkine

Алиса

9944.38 3619.98
avatar

Heidar

Гейдар

0.00 7.94
avatar

putnik

Putniк

19778.02 7190.59