Персонаж
 
Сила
Карма
avatar 0.96 6.99
avatar

Bodhi

Андрей

545.79 224.51
avatar

Ishvari

Ishvari

0.35 9.55