Персонаж
 
Сила
Карма
avatar

Sagur

Dmitrij

9441.55 3425.79
avatar 0.48 39.04
avatar

krML

Nik

30.10 -38.75